Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Trond Stokmo

Senior Consultant & Auditing Coordinator
Aquatiq Consult
+47 908 30 918
trond.stokmo@aquatiq.com

 

Har dere behov for å revidere eller sertifisere ditt ledelsessystem?

Kunder og myndigheter krever at aktører i matbransjen systematisk arbeider med å sikre trygg mat og miljø på en bærekraftig måte.

Med en uavhengig revisjon eller en sertifisering i henhold til en internasjonal standard for mattrygghet kan du vise at maten du produserer eller foredler, har blitt tilberedt og håndtert på en trygg måte i tråd med de juridiske kravene til mattrygghet. Aquatiq kan bistå dere i prosessen mot å bli sertifisert og vi kan bistå dere med revisjon av leverandører og revisjon av eget ledelsessystem. Ved å velge Aquatiq kan du være trygg på at du får mest mulig ut av revisjonen. Ikke bare kjenner vi standardene ut og inn. Vi har også eksperter på din bransje. Det gjør at vi vet både hva som kreves for å oppfylle kravene i standarden, men også hvordan din bedrift kan bruke standarden hensiktsmessig for å styrke kjernevirksomheten.

Det kan nevnes at Aquatiq Consult også leverer revisjonstjenester til DNVGL, som er en av verdens ledende sertifiseringsselskap. Våre erfarne revisjonsledere er kvalifisert og godkjent av DNVGL til å sertifsere mot krav i definerte standarder for mattrygghet. Dette kan du lese om lenger ned. Det gjør t vi til enhver tid holder oss oppdatert i forhold til gjeldende og kommende krav.

Under kan dere lese mer om våre tjenester.

Kartlegge nå-status mot krav

Vi kontaktes jevnlig av kunder som har som mål å bli sertifisert. Bakgrunnen er ofte at de har fått nye kunder med utvidede krav til ledelsessystem for mattrygghet.

Spørsmålene vi ofte får er:

– Hvor starter vi?
– Hvilken standard bør vi sertifiseres etter?
– Hvordan går vi videre?
– Når kan vi være klare for sertifisering?

For å besvare spørsmålene er våre anbefalinger i de aller fleste tilfeller:

1. Gjennomføre en GAP-analyse (nå-status)

Under en GAP analyse kartlegger vi nå-status mot krav (myndigheter, internasjonal standard for mattrygghet, kundekrav, interne krav).

GAP analysen gjennomføres av en av våre erfarne revisjonsledere som er kvalifisert og godkjent av DNVGL som er en av verdens ledende syrtifiseringsselskaper.

2. Utarbeide en realistisk handlingsplan / prosjektplan

Med bakgrunn i nå-status, kompetanse og tilgjengelige ressurser kan vi i samarbeid med dere bistå med å utarbeide en realistisk handlingsplan og et realistisk tidspunkt for sertifisering.

3. Gjennomføre i tråd med plan.
Ved behov for kompetanse eller ressurser kan vi bistå  med fagspesialister / senior konsulenter som matcher behovene. Dette vil både kunne katalysere og effektivisere prosessen frem mot sertifisering.

Kontakt oss ved behov for bistand.

Kartlegge årsak til produkt kontaminering eller uønsket hendelse

For alle som frembyr og selger mat vil produkt kontaminering ofte innebærer umiddelbare helserisiko for forbruker. Slike uønskede hendelser skjer. Effektiv ledelse og håndtering av hendelsen er avgjørende for både helse, omdømme og kostnader.

Aquatiq® har spisskompetanse og omfattende erfaring med å bistå bedrifter i slike krisesituasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. På kort varsel vil vi sette sammen et tverrfaglig team med spisskompetanse relatert til problemstilling. Vi kan bistå dere med:  

1. Kartlegge mulige kilder og årsaker til krisen.

Revisjon utført av fagrevisorer med spisskompetanse relatert til hendelsen er som regel første trinn i prosessen.

Omfang som alltid inngår er renholdsprosessen, hygiensik design og prøvetaking. Revisor vil selv også ta ut prøver som sendes til analyse.

Med bakgrunn i kartlegging vil Aquatiq bistå med å utarbeide prioritert handlingsplan i tett samarbeid med dere.

2. Koordinere og lede nøye planlagt dyprengjøring / nullstilling av prosess / produksjonsanlegg.

Nullstilling av prosessen ved produktkontaminering er en omstendig prosess. For å nullstille må berørt område av prosessen demonteres til den minste skrue. Dette krever svært god ledelse og styring, så vel som spisskompetanse.

Aquatiq® har både spisskompetanse og erfaringen som trengs til å lede prosessen i samarbeid med dere.

3. Nødpakke for nedvask

Det er mye som må være på plass for å lykkes med nullstilling av berørt område. Aquatiq® kan på kort varsel bistå med bl.a kjemikalier, rengjøringsutstyr, demonteringsprosedyrer, prøvetakingsutstyr, beskyttelsesutstyr, prosedyrer.

4. Identifisere prioriterte rotårsaker og forebyggende tiltak

Etter endt nullstilling av berørt område, begynner arbeidet med å forhindre gjentagelse. Med bakgrunn i de tre foregående punktene vil vi sammen med dere kunne bistå dere videre på en effektiv måte.

Kontakt oss for behov for bistand.

Leverandør revisjoner

Gjennom gode forberedelser og revisjoner av dine leverandører sikrer du at de møter kravene som din bedrift og systemstandardene stiller.

Våre erfarne revisjonsledere  har lang erfaring med leverandørrevisjoner i inn- og utland. I tillegg er flere av våre revisjonsledere kvalifisert og godkjent av DNVGL som er en av verdens ledende sertifiserings-selskap.

Vi kan bistå din bedrift med å planlegging, gjennomføring og rapportering av leverandørrevisjoner.

Vi gjennomfører mellom 50 og 100 revisjoner årlig.

Kontakt oss ved behov for bistand.

Butikk / Horeca revisjoner

Våre erfarne revisorer gjennomfører revisjoner innen dagligvare/Horeca.

Revisjonens mål og omfang kan variere, men kan eksempelvis være for å tilfredsstille forskrift om internkontroll, interne målsetninger/krav, eller internasjonale standarder som BRCGL. Det kan også gjennomføres for  og identifisere forbedringspotensialer.

Fokusområder

  • Gjennomgang av internkontroll system (IK MAT/ALKOHOL/TOBAKK/LEGEMIDLER)
  • Ledelse, organisering og oppfølging
  • Avviksbehandling
  • Opplæring av ansatte
  • Renholdsrutiner
  • Sikre riktig håndtering av varer
  • Temperaturkontroll
  • Avviksregistrering
  • Allergenhåndtering, manglende eller feil merking av varer
  • Generelt fokus på håndtering av varer, grunnforutsetninger og mattrygghet.

Vi tilbyr også kurs til dagligvare / horeca

Ta kontakt med oss ved behov

Sertifisering i samarbeid med DNVGL

De fleste britiske, og mange europeiske og globale detaljisthandelskjeder, merkeeiere og matprodusenter stiller krav om at leverandørene deres skal være sertifisert etter en GFSI godkjent trygg mat standard.

Aquatiq leverer revisjonstjenester til DNVGL som er en av verdens ledende syrtifiseringsselskaper. Våre revisjonsledere er kvalifisert til å revidere mot krav i følgende standarder: 

Ta kontakt om du har spørsmål relatert til sertifisering eller standarder.