Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Daniel Antonsen

Leder industrirevisjoner / Senior revisjonsleder
Aquatiq Consult
+47 405 55 510
[email protected]

 

Behöver du revidera eller certifiera ditt ledningssystem?

Kunder och myndigheter kräver att aktörer inom livsmedelsbranschen systematiskt arbetar för att säkerställa säkra livsmedel och miljön på ett hållbart sätt.

Med en oberoende granskning eller certifiering enligt en internationell standard för livsmedelssäkerhet kan du visa att den mat du producerar eller bearbetar har framställts och hanterats på ett säkert sätt i enlighet med lagkraven för livsmedelssäkerhet. Aquatiq kan hjälpa dig i processen mot att bli certifierad och vi kan hjälpa dig med revision av leverantörer och revision av ditt eget ledningssystem. Genom att välja Aquatiq kan du vara säker på att du får ut det mesta av din revision. Vi känner inte bara till standarderna utan och innan. Vi har även experter inom din bransch. Det gör att vi vet både vad som behövs för att uppfylla standardens krav, men också hur ditt företag kan använda standarden på ett ändamålsenligt sätt för att stärka sin kärnverksamhet.

Det kan nämnas att Aquatiq Consult tillhandahåller även revisionstjänster till DNVGL, som är ett av världens ledande certifieringsföretag. Våra erfarna revisionschefer är kvalificerade och godkända av DNVGL för att certifiera mot krav i definierade standarder för livsmedelssäkerhet. Du kan läsa om detta längre ner. Det innebär att vi hela tiden håller oss uppdaterade i förhållande till nuvarande och framtida krav.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Karta nu status mot krav

Vi kontaktas regelbundet av kunder som strävar efter att bli certifierade. Bakgrunden är ofta att de fått nya kunder med utökade krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Frågorna vi ofta får är:

– Var ska vi börja?
– Vilken standard ska vi vara certifierade enligt?
– Hur går vi vidare?
– När kan vi vara klara för certifiering?

För att svara på frågorna är våra rekommendationer i de flesta fall:

1. Utför en GAP-analys (nuvarande status)

Under en GAP-analys kartlägger vi aktuell status mot krav (myndigheter, internationell standard för livsmedelssäkerhet, kundkrav, interna krav).

GAP-analysen utförs av en av våra erfarna revisionschefer som är kvalificerad och godkänd av DNVGL som är ett av världens ledande certifieringsföretag.

2. Förbered en realistisk handlingsplan/projektplan

Utifrån aktuell status, kompetens och tillgängliga resurser kan vi i samarbete med dig bistå med att ta fram en realistisk handlingsplan och en realistisk tidpunkt för certifiering.

Genomföra enligt plan
Om det finns behov av kompetens eller resurser kan vi bistå med specialister/seniorkonsulter som matchar behoven. Detta kommer både att kunna katalysera och effektivisera processen fram till certifieringen.

Kontakt oss i behov av hjälp.

Identifiera orsaken till produktkontamination eller en negativ händelse

För alla som presenterar och säljer livsmedel innebär produktföroreningar ofta en omedelbar hälsorisk för konsumenten. Sådana negativa händelser inträffar. Effektiv hantering och hantering av incidenten är avgörande för både hälsa, rykte och kostnader.

Aquatiq® har spetskompetens och lång erfarenhet av att bistå företag i sådana krissituationer, både nationellt och internationellt. Med kort varsel kommer vi att sätta ihop ett tvärvetenskapligt team med spetskompetens relaterad till frågan. Vi kan hjälpa dig med:

1. Identifiera möjliga källor och orsaker till krisen

Revisioner utförda av revisorer med spetskompetens relaterad till incidenten är vanligtvis det första steget i processen.

Omfattning som alltid ingår är rengöringsprocessen, hygienisk design och provtagning. Revisorn kommer även att ta prover som skickas för analys.

Utifrån en undersökning kommer Aquatiq att bistå med att ta fram en prioriterad handlingsplan i nära samarbete med dig.

2. Koordinera och leda noggrant planerad djuprengöring / återställning av process / produktionsanläggningar

Att återställa processen för produktkontamination är en omfattande process. För att återställa måste det berörda området av processen demonteras till den minsta skruven. Detta kräver mycket god ledning och kontroll, samt spetskompetens.

Aquatiq® har både spetskompetens och den erfarenhet som behövs för att leda processen i samarbete med dig.

3. Nödpaket för nedtvättning

Det är mycket som ska på plats för att lyckas återställa det drabbade området. Aquatiq® kan med kort varsel bistå med bland annat kemikalier, städutrustning, demonteringsprocedurer, provtagningsutrustning, skyddsutrustning, rutiner.

4. Identifiera prioriterade grundorsaker och förebyggande åtgärder

Efter att ha återställt det drabbade området börjar arbetet med att förhindra återfall. Utifrån de tre föregående punkterna kommer vi att kunna hjälpa dig vidare på ett effektivt sätt tillsammans med dig.

Kontakt oss för behov av hjälp.

Leverantörsrevisioner

Genom goda förberedelser och revisioner av dina leverantörer säkerställer du att de uppfyller kraven från ditt företag och systemstandarderna.

Våra erfarna revisionschefer har lång erfarenhet av leverantörsrevisioner hemma och utomlands. Dessutom är flera av våra revisionschefer kvalificerade och godkända av DNVGL, som är ett av världens ledande certifieringsföretag.

Vi kan bistå ditt företag med planering, genomförande och rapportering av leverantörsrevisioner.

Vi genomför mellan 50 och 100 revisioner årligen.

Kontakt oss i behov av hjälp.

Butik / Horeca revisioner

Våra erfarna revisorer genomför revisioner inom dagligvaruhandel / Horeca.

Målen och omfattningen av revisionen kan variera, men kan till exempel vara att tillgodose föreskrifter om intern kontroll, interna mål/krav, eller internationella standarder såsom BRCGL. Det kan också implementeras för att identifiera förbättringspotentialer.

Fokusområden

  • Genomgång av internkontrollsystem (IK mat / alkohol / tobak / läkemedel)
  • Ledarskap, organisation och uppföljning
  • Avvikelsebehandling
  • Utbildning av anställda
  • Städrutiner
  • Säkerställa korrekt hantering av gods
  • Temperaturkontroll
  • Avvikelseregistrering
  • Allergihantering, saknad eller felaktig märkning av varor
  • Allmänt fokus på godshantering, grundläggande förutsättningar och livsmedelssäkerhet

Vi erbjuder även kurser för dagligvaror/horeca.

Kontakt oss i behov av hjälp.

Certifiering i samarbete med DNVGL

De flesta brittiska och många europeiska och globala detaljhandelskedjor, varumärkesägare och livsmedelstillverkare kräver att deras leverantörer är certifierade enligt en GFSI godkänd standard för säker livsmedel.

Aquatiq tillhandahåller revisionstjänster till DNVGL, ett av världens ledande certifieringsföretag. Våra revisionschefer är kvalificerade att granska mot krav i följande standarder:

Kontakta oss om du har frågor relaterade till certifiering eller standarder.